top of page

 

     Artikel 1 . Definities

 1. Opdrachtnemer: Klus en schildersbedrijf RoDu geregistreerd bij Kamer van Koophandel Flevoland onder het nummer: 39081028. Gevestigd aan De Paal 146 1351 JK te Almere.

 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

 3. Overeenkomst: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

 

     Artikel 2. Algemeen

 1. De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging, bevestiging doormiddel van een ondertekening van de offerte.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en factuur/overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet 

      Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

 2. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan de opdrachtnemer.

 3. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen, dat een onderdeel van, de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  

     Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege evenals eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.  Voormelde kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 2. Indien de opdrachtnemer met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is de opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft de opdrachtgeverhet recht om de overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij de opdrachtnemer alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de opdrachtnemer rustende verplichting als gevolg van de wet dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de overeenkomst zal plaatsvinden.

 4. Een annulering als vermeld in lid 3 geeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is de opdrachtnemer gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. 

     Artikel 5. Overeenkomst

 1. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door de opdrachtgever, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.

 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 3. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed de opdrachtnemer in acht.

 4. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 5. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met de opdrachtgever. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor de opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

     Artikel 6. Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de overeenkomst door de opdrachtgever die door de opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever worden doorbelast conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, de opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren.

 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging, in dan wel aanvulling, op de overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard.

 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden. 

     Artikel 7. Medewerking Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan de opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.

 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

 3. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door de opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor de opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

 

     Artikel 8. Levering en oplevering

 1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld.

 2. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.

 4. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.

 5. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

 

     Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens de opdrachtnemer.

 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt.

 3. Tevens is de opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

     Artikel 10. Eigendoms- en auteurrechten

 1. Alle originele tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die de opdrachtnemer bij de vervulling van de overeenkomst blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derde ter beschikking zijn gesteld.

 2. Opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, schetsen, foto,s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die onder meer bedoeld in de acteurswet 1912 of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van de opdrachtnemer te herhalen zonderde uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer.

 4. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden tegebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van deren wordt gebracht.

 

     Artikel 11. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen.De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

 3. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

 4. Bij voortijdige beëindiging door de opdrachtnemer, heeft de opdrachtgever recht op medewerking van de opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 5. Gemaakte afspraken kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden worden geannuleerd. Indien de afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtgever wordt geannuleerd of de opdrachtgever niet aanwezig is op de afspraak, zal de opdrachtnemer een vergoeding vorderen.

 

     Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel de opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten 

 3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

 4. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van de opdrachtgever, aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend, de opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van de opdrachtgever, de opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van de opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.

 5. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

 6. Indien de opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 7. Indien de opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is of de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is de opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan de opdrachtnemer te vergoeden.Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

 8. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van de opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

 

 

     Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.

 2. Opdrachtgever is dan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen.

 4. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.

 5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 6. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 7. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend.

 8. Na dit termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor de opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan de opdrachtnemer verschuldigde.

 

     Artikel 14. Reclames en onderzoek

 1. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van  de opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijke reclameert bij de opdrachtnemer, kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.

 2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien de opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.

 3. Opdrachtgever dient de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal de opdrachtnemer ter hare keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.

 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door de opdrachtnemer gemaakte kostenintegraal voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

     Artikel 15. Overmacht

 1. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van de opdrachtnemer.

 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van de opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. wat reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 

     Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal een maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 250.000,00. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 3. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer vervallen na een termijn van een jaar na beëindiging van de opdracht.

 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

 

     Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar zijn woonplaats heeft.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 3. Ingeval van geschillen , zullen partijen in eerste instantie trachten deze op te lossen met behulp van mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als in lid 1 bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door een bevoegde (kanton) rechter. De (kanton) rechter in de vestingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

     Artikel 18. Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer een jaar.

 

     Artikel 19. Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de opdrachtnemer toerekenbaar is.

 2. Opdrachtgever is gehouden om de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien de opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is de opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

     Artikel 20. Contractovername

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer over te dragen aan derden.Voor zover de opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft de opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

 2. Voorts geldt dat voor zover de opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

 

 

     Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn verstrekt aan de opdrachtgever,en gepubliceerd op de website va de opdrachtnemer.

 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde en aan opdrachtgever verstrekte versie.

Algemene voorwaarden van klus

en schildersbedrijf RoDu te Almere.

bottom of page